Akademik Veri ve Performans Yönetimi
Akademi Veri Sistemi

Yükseköğretimde kalitenin iyileştirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi özellikle son on yıl içerisinde birçok ülkenin önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. 


Yükseköğretimde kalitenin iyileştirilerek güvence altına alınması konusu başta Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi büyük organizasyonlarında ilgilendiği konular arasına girmiş ve bu kapsamda faaliyet gösteren birçok organizasyon kurulmuştur. Ayrıca Türkiye’nin de entegre olmaya çalıştığı Avrupa Birliğinde ortak bir yükseköğretim kültürü ve düzeyi oluşturabilmek, şeffaflaşmayı ve karşılaştırılabilirliği sağlamak için Bolonya ve Socrates programları başlatılmıştır. Bu kapsamda birçok ülkenin yükseköğretim kurumları kendi kalite güvence politikalarını ve sistemlerini oluşturmak üzere çalışmalar başlatmıştır.


Bolonya süreci içerisinde bu konuda yapılan çalışmalar ve öneriler Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği ENQA’nın 2005 yılında yayımladığı “Avrupa Yükseköğretim Alanında Kalite Güvence İlke ve Standartları” başlıklı raporunda yayımlanmıştır. Bu raporda tüm yükseköğretim kurumlarının,


• Kalite güvence politikalarına sahip olması,


• Öğretim ve araştırma aktivitelerine dair verileri sağlıklı bir şekilde toplayarak analiz edip stratejik yönetim amacıyla kullanması,


• Hem niceliksel ve hem de niteliksel olarak güncel bilgiyi tarafsız ve şeffaf bir şekilde yayımlayarak gerek toplum ve gerekse konunun tarafı iç ve dış organizasyonların denetimine sunması,


hususları bilhassa vurgulanmıştır.


Ülkemizde bu güne kadar yürütülen yükseköğretimde kalite güvence çalışmaları ise henüz somut sonuçlar doğurmamış ve uygulamaya geçememiştir. Oysaki üniversitelerimizin mevcut durumlarını sağlıklı bir şekilde bilmeye ve gelişerek en iyiler arasında yer alabilmek için stratejik planlamalar yapabilmeye ihtiyaçları vardır. Dünya genelinde etkili ve başarılı olmak iddiasında olan birçok yükseköğretim kurumu kendi akademik personelinin mesleki yeterliliklerini garanti altına alabilmek ve onları değerlendirebilmek için performans ölçümü ve stratejik yönetim sistemleri geliştirmeye ve kullanmaya başlamıştır. Ülkemizde yaygın olan yaklaşım ise herhangi bir strateji içermeyen ve büyük oranda durum tespitine yönelik yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması ile sınırlı kalmıştır.


AVESİS akademik etkinliklerin envanterinin çıkarılması, kurum, birim, bölüm ve kişi performanslarının ölçülerek değerlendirilebilmesi ve sürdürülebilir bir kalite güvence sisteminin oluşturulabilmesi amacıyla geliştirilen akademik performans yönetim modelini de ihtiva eden bir yazılım sistemidir.


Ülkemizde ilk kez uygulanan bu modelin üniversitemizin gelişimine katkı sağlaması ve diğer üniversitelere de model teşkil etmesi beklenmektedir.


Temelde bir performans yönetim sistemi olan AVESİS yukarıda özetlenen amaçlarla uyumlu özelliklerine ek olarak çeşitli faydalı araçları da içermektedir.


"Bilindiği gibi YÖK Başkanlığı tarafından YÖKSİS isimli bir bilgi sistemi oluşturulmuş ve ülkemizdeki tüm üniversitelerin akademisyenlerinin bu sisteme girerek kişisel verilerini kayıt etmeleri talep edilmiştir. Üniversitemizde kullanıma sunulan AVESİS, YÖKSİS tarafından talep edilen bilgilerden YÖK tarafından izin verilenleri otomatik olarak ilgili sisteme transfer edebilme özelliğine de sahiptir. İzin verilen verilerin YÖKSİS’e transfer edilebilmesi için akademisyenlerimizin AVESİS’teki bilgilerini güncel tutmaları yeterli olacaktır. Bu sayede akademisyenlerimizin farklı sistemlere mükerrer bilgi girmeleri zorunluluğu da asgari düzeye indirilmiş olacaktır."

Ortadoğu Üniversitesi


AVESİS’ in, öğretim elemanlarına farklı formatlarda ve yazdırılabilir özgeçmiş dosyası hazırlama gibi sağlayacağı kolaylıklar yanında, üniversitemiz insan kaynakları potansiyelinin tanıtılmasına ve yönetimsel uygulamalara da katkı sağlaması beklenmektedir.


AVESİS’ te bulunan bilgiler öğretim elemanlarının kontrolleri altında ve güncellenebilir bir yapıdadır. Dolayısıyla, sistemde bulunan kişisel bilgilerden öğretim elemanları sorumludur. Ayrıca AVESİS üzerinden birim, bölüm ve kurumsal performans değerlendirmeleri yapıldığından tüm araştırmacıların kişisel alanlarını güncel tutmaları önem arz etmektedir.


https://avesis.metu.edu.tr/hakkinda

Akademik Veri ve Performans Yönetimi
Mehmet Demirel 5 Aralık, 2019
Bu gönderiyi paylaş
Arşivle
Giriş to leave a comment

Akademik Veri & Performans Yönetim Sistemi
Avesis